#

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών από 150€!

 


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προσφορών για διαγωνισμούς στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, παρέχοντας μία πληθώρα επιπρόσθετων υπηρεσιών όπως εκπαίδευση στο σύστημα, έλεγχος ορθότητας και πληρότητας φακέλου, διαχείριση τυχόν ενστάσεων, κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης έργου κ.α., στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς!

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων περιλαμβάνοντας επιπλέον διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή.

Κατά το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α), το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για συμβάσεις έργων (προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων) με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000€, ενώ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης (σε ΑΔΔΥ).

Οι Υπηρεσίες μας

Προκειμένου οι Οικονομικοί Φορείς (προμηθευτές) να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως χρήστες στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, υποβάλλοντας την αίτηση Εγγραφής Οικονομικού Φορέα στη διαδικτυακή πύλη (portal) του ΕΣΗΔΗΣ.

Η χρήση του συστήματος από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής η οποία χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή (Πύλη “ΕΡΜΗΣ”). Η ψηφιακή υπογραφή πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB Token). Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε:

  • Συνόψεις των απαιτήσεων ενός Διαγωνισμού.
  • Επισήμανση και αξιολόγηση των κρίσιμων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της εταιρείας σας σε επίπεδο δικαιολογητικών, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των όρων επί ποινής αποκλεισμού.
  • Εμπειρογνωμοσύνη αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού σε ζητήματα τεχνικής και οικονομικής φύσεως.
  • Έλεγχο ορθότητας και πληρότητας φακέλου προσφοράς.
  • Πλήρη ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς (δικαιολογητικά, οικονομική και τεχνική προσφορά, πίνακες συμμόρφωσης, αίτηση υποβολής, κλπ).
  • Διαχείριση τυχόν ενστάσεων.
  • Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης έργου.
Προστιθέμενη Αξία

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε στον Πελάτη μας την καλύτερη αναλογία αξίας και τιμής.

Εξειδικευμένη Γνώση

Εστιάζουμε στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής με στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Προσφέρουμε συνεχώς διευρυμένες Τεχνολογικές Λύσεις, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και καινοτόμα Προϊόντα!

Πολύχρονη Εμπειρία

Οι Συνεργάτες μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία ώστε να εξυπηρετούν με επιτυχία εκατοντάδες πελάτες από όλη την Ελλάδα.

Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη

Παρέχουμε αδιάλλειπτη δωρεάν τεχνική υποστήριξη στους Πελάτες μας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες.